Normes de funcionament

1. OBJECTE


Aquestes normes de funcionament s'ordenen en l'exercici de les atribucions de l'alcaldia en relació a la direcció, inspecció i impuls adreçat a l’ús i correcte funcionament de la instal·lació Centre Municipal de Vela de el Prat de Llobregat  (en endavant CMVP) i les activitats i serveis en aquesta programades. 


1.1. El CMVP és una instal·lació esportiva municipal del Prat de Llobregat, gestionada per la Federació Catalana de Vela (en endavant FCV) i la pròpia Secció d'Esports; ubicada a la Platja de el Prat de Llobregat. Integren la instal·lació CMVP l’edifici ubicat a la Platja de el Prat de Llobregat i la zona d’avarada annexa.


Serà d'aplicació l'Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals del Prat de Llobregat, tot i la seva aplicació supletòria quan existeixi regulació establerta a la legislació sectorial, tal i com estableix la disposició addicional única de la citada Ordenança Municipal.


2. LA INSTAL·LACIÓ


Disposa d’uns espais coberts integrats en un edifici de dues plantes destinades a diferents usos:2.1. Existeix un espai reservat a avarada d’embarcacions ubicat a la zona de la platja destinada per a tal efecte.


2.2. Al CMVP es desenvoluparan diferents programes i activitats de promoció dels esports nàutics en qualsevol de les seves manifestacions, amb prioritat a les activitats esportives nàutiques.


2.3. La Federació Catalana de Vela i la Secció d’Esports de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat són els responsables de la distribució dels diferents espais del CMVP, i es reserven el dret de fer-hi qualsevol modificació en funció de les necessitats existents.


3. NORMES GENERALS


3.1. L'Ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives municipals regula el concepte d'usuari/ària com a qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat/disciplina o servei, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús.


3.2. Igualment, s'obliga al compliment de la normativa referida a l’ús i al manteniment de la instal·lació, a aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.


3.3. En CMVP contempla els següents tipus d’usuaris:

3.4. Horaris d’obertura: anualment es publicaran els horaris d'obertura del CMVP, que podran ser consultats als medis habituals de comunicació de la Secció d'Esports Municipal.


Durant els horaris d'obertura es garanteix un seguiment i seguretat de l’activitat a mar. Qualsevol navegant que ho faci fora dels horaris establerts ho farà sota la seva responsabilitat, risc i ventura.


3.5. El CMVP té el seu ús restringit. La visita a les instal·lacions sempre serà conduïda per una persona del CMVP.


3.6. La direcció del CMVP es reserva el dret de suspendre qualsevol activitat programada que no reuneixi el nombre mínim de participants o pels motius que consideri oportuns en el benefici i seguretat dels usuari/àries de la pròpia instal·lació.


3.7.  La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva dins el CMVP correspon exclusivament als usuaris.


3.8. Tots els abonats del CMV seran socis del Club Marítim Prat sempre que compleixin amb els requisits que estableixi l’entitat.


4. NORMES ADMINISTRATIVES


4.1. Obligacions de tots els  usuaris/àries de la instal·lació CMVP


Tots els usuaris de la instal·lació tenen la obligació de:4.2. Bases de dades


L'Ajuntament del Prat de Llobregat ostenta la qualitat de Responsable dels Fitxers que contenen dades de caràcter personal, inscrits a l'Agència Catalana de Protecció de Dades.


Fent ús de la facultat conferida per l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tant la Federació Catalana de Vela com Prat Espais realitzaran el tractament de les dades personals per a la gestió del Centre Municipal de Vela, qui a la vegada podrà cedir les mateixes a Club Marítim Prat i/o a Vela Catalana SL amb caràcter estrictament esportiu, per tal de donar una òptima gestió del servei.

Els termes en què l'entitat FC Vela ha de portar a terme el tractament de dades s'estableix en el contracte de confidencialitat signat amb l'Ajuntament del Prat.


4.3. Assegurances


Per a poder gaudir dels privilegis i serveis esportius com a usuari de la instal·lació és obligatori disposar de la llicència federativa o equivalent (llicència d’escola en cas de cursos) i tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers en cas de tenir una embarcació pròpia.


Aquestes assegurances hauran de ser presentades amb la documentació necessària per a la tramitació de l'abonament a avarada del CMVP.


4.4. Registre/inscripcions


Tots els usuaris de la instal·lació per a formalitzar els diferents usos que poden fer en el CMVP formalitzaran els corresponents protocols d’admissió (altes, inscripcions...) i amb els requeriments específics establerts en aquestes normes amb els corresponents formularis.


La tramitació d'altes, baixes i/o modificacions seran gestionades des de la Federació Catalana de Vela.


4.5. Preus


Les tarifes generals de tots els serveis seran fixades anualment per la Comissió de Seguiment integrada per la FCV i l'Ajuntament.  Aquestes es publicaran en la web municipal.


4.6. PagamentsLa matrícula i primera quota d’abonament a la instal·lació, avarada i/o hangars es pagaran en formalitzar la inscripció, mitjançant transferència bancària, adjuntant la documentació necessària per a formalitzar el tràmit d'alta d’abonament.


La quota d’abonament es renovarà automàticament finalitzat el període d’un any o d’un semestre, depenent de la modalitat de quota escollida. Cas de no estar interessat en la renovació, tant del titular com de qualsevol dels familiars següents i/o avarada d’embarcació, s'haurà de comunicar, la no renovació, 30 dies abans del seu venciment mitjançant la presentació del document de baixa al registre de Prat Espais.El pagament de la resta de serveis es realitzaran a FCV en el moment de la inscripció i abans de realitzar el servei.El retard en el pagament de la quota serà causa suficient per a la resolució de l’abonament. Les despeses que aquest fet origini, inclosos els drets i honoraris de procurador i d’advocat, encara que no siguin preceptius, aniran a càrrec de la persona abonada.


4.7. Infraccions i sancions


L'incompliment per part dels usuaris de les disposicions i prohibicions que conté l'Ordenança Reguladora de l'Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals del Prat de Llobregat poden constituir infracció administrativa i, per tant, serà d'aplicació el règim sancionador descrit a la citada ordenança municipal.


5. INFORMACIÓ


5.1. L’abonat podrà demanar en qualsevol moment aquella informació relacionada amb el seu abonament i, en qualsevol dels casos, disposarà en el taulell d’anuncis de:El CMVP treballarà per a la difusió d’informació en d’altres mitjans tota la informació que es consideri rellevant: publicacions gràfiques, webs,....


5.2.  Reserves i execució de cursos:


      El CMVP no fa reserves de cursos per telèfon.


Reserves de cursos per a abonats a la instal·lació: El CMVP farà reserves de cursos als alumnes que siguin abonats a la instal·lació i que tinguin domiciliació bancària, aquestes reserves es guardaran durant 48 hores a fi de donar marge de pagament. Transcorregudes les 48 hores, el CMVP no guardarà la plaça reservada.

      La compra d’un curs implica automàticament l’ocupació d’una plaça.


En cas de baixa mèdica i només sota justificant, l’usuari podrà anul·lar una reserva i concertar de nou un curs, sempre que el curs no s'hagi iniciat.


5.3.  Dels grups que concerten activitats al CMVP

Els pagaments es faran pels mòduls pactats, sempre amb anterioritat a l’inici del curs.

L’entitat a qui es facturi el servei serà la responsable del possible mal ús de la instal·lació i material del CMVP per part dels seus components i es compromet a pagar qualsevol desperfecte ocasionat.

L’entrada al CMVP serà sempre col·lectiva i acompanyats d’un responsable del CMVP.

Els grups només tenen dret als serveis contractats.


6. NORMES GENERALS DE L'ABONAMENT A SERVEIS


6.1. Servei abonament a la instal·lació


Els abonats a la instal·lació són totes aquelles persones que han complimentat degudament la sol·licitud d’alta a la mateixa i tenen dret a l'ús de les zones comunes del CMV.


Per formalitzar l'alta com a abonat a la instal·lació s'ha de lliurar la següent documentació:L'ús del centre per a qualsevol altre persona o acompanyant dels abonats/socis, hauran d'abonar el preu públic corresponent.


Els socis del CMV han de mantenir un comportament correcte i respectuós amb les instal·lacions, els treballadors i la resta d'usuaris del centre.


No està permesa l'entrada a l'edifici amb animals de companyia, excepte gossos pigall. A les zones exteriors del CMV cal evitar també l'accés d'animals de companyia i, en tot cas, portar-los lligats.6.2. Servei abonats a avarada de platja


Únicament els abonats a la instal·lació podran gaudir del servei d'avarada a la platja d'embarcacions.


Per formalitzar l'alta a l'abonament d'avarada s'ha de lliurar la següent documentació:Els usuaris de l'avarada del CMVP disposaran d’un espai assignat i distribuït en funció de criteris d’ordre intern, identificat amb un adhesiu a l’embarcació, i indicat en el moment de procedir al registre d’entrada. 


El fet de tenir una plaça assignada només dona dret a deixar-hi l'embarcació, en aquest espai no es podrà ubicar cap element fixa o construcció. Els remolcs dipositats en els espais d’avarada que ocupin places d’avarada tindran consideració d'ocupació d’aquest espai i per tant hauran de complir amb els mateixos requeriments que les embarcacions allí avarades.


Les despeses de gestió i adequació de l’espai i subministres d'avarada seran incloses en el preu de l’abonament. 


Les lones protectores de les embarcacions hauran de ser blanques, blaves o gris clar.


A partir de l’11 de març de 2024 estarà prohibida la sortida-entrada d’embarcacions de motor al CMVP, ja sigui fent ús de la grua com per mitjans propis.


Fins al 14 d’abril de 2024, el servei de tractor per carrega d’embarcacions, estarà disponible pels usuaris de la instal·lació, requerint sol·licitud prèvia als responsables a les oficines de la CMVP.


La sortida de la instal·lació de qualsevol embarcació haurà de fer-se efectiva per part del titular de la mateixa.


Per a poder retirar el material d'avarada, serà necessari fer un full de sortida en les condicions establertes per part de l’usuari propietari del material, que serà degudament segellat a les oficines del CMVP.


Els responsables de la instal·lació no autoritzaran la sortida de cap embarcació, si el propietari no es troba al corrent de les seves obligacions.
6.3. Servei abonats a hangar


Únicament els abonats a la instal·lació podran gaudir del servei d'abonament a hangar per a l’emmagatzematge de material. El CMVP preveu hangars per a windsurf, caiac i contempla la possibilitat d’ampliar aquest servei amb altres usos.


Per formalitzar l'alta a l'abonament a hangar s'ha de lliurar la següent documentació:Els usuaris de l'avarada del CMVP disposaran d’un espai assignat i distribuït en funció de criteris d’ordre intern, identificat amb un adhesiu a l’embarcació, i indicat en el moment de procedir al registre d’entrada. 


El fet de tenir una plaça assignada només dona dret a deixar-hi:


Windsurf: 1 planxa, els pals, les veles i altres materials que càpiguen en les places destinades a tal efecte.

Caiac : 1 caiac i rems. 


Les despeses de gestió i adequació de l’espai i subministres propis dels hangars d'avarada seran incloses en el preu de l’abonament. 


La sortida de la instal·lació de qualsevol embarcació haurà de fer-se efectiva per part del titular de la mateixa.


Per a poder retirar el material fora del centre i en qualsevol horari (fora o dins de l'horari d'obertura), l'abonat disposarà d'una clau que el permetrà accedir únicament al magatzem. L'abonat és el responsable de fer-ne un bon ús i utilitzar únicament el  material de la seva propietat, així com garantir el tancament del magatzem un cop s'hagi fet l'ús.


Els responsables de la instal·lació no autoritzaran la sortida de cap embarcació, si el propietari no es troba al corrent de les seves obligacions6.4  Servei d'armariets


El CMV disposa d'un servei d'armariets per als usuaris, el control d'aquests serà gestionat per la Federació Catalana de Vela.


Els abonats/des tenen dret al lloguer d'un armariet per titular, aquest quedarà condicionat a la disponibilitat dels mateixos. La contractació i assignació d’aquests es gestionada per la Federació Catalana de Vela.6.5.1. Normes bàsiques de funcionament

Els abonats/des del CMV Prat tenen dret al lloguer d'un armariet per persona, encara que disposi de més d'una embarcació. 

L'assignació dels d'armariets es  farà per rigorós ordre de sol·licitud. Atès que la disponibilitat és limitada, una vegada estiguin totes ocupades,  les noves sol·licituds hauran d'esperar a que quedin lliures per poder-ne disposar.

Per garantir el bon ús dels armariets:


6.5.2. Tipus d'armariets

El CM Vela disposa de diferents tipus d'armariets:

a) Armariets de motonàutica: 

amb l’eliminació del servei d’avarada de motor, aquests desapareixeran, quedant en desús a partir del 14 d’abril de 2024.


b) Armariets de lloguer anual: 

Usuaris: abonats/des del centre.

En cas d’impagament o que un abonat es doni de baixa del CMV per qualsevol motiu,  perd el dret al ús del seu armariet que haurà de deixar lliure de forma immediata. Transcorreguts 30 dies des de que un abonat es doni de baixa, es prendrà possessió de l'armariet sense haver de comunicar-lo prèviament, enviant el contingut que es trobi al seu interior a la deixalleria.


c) Armariets d'ús puntual (diari): per a tots els usuaris del CMV. El funcionament és amb carenats personals.


En cas de fer un ús continuat dels armariets d’ús puntual, es prendrà possessió de l'armariet. Les pertinences que es trobin al seu interior es guardaran al CMVP durant 15 dies i posteriorment, s’enviarà el contingut que es trobi al seu interior a la deixalleria.
7. PLA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA


7.1. Sistemes de seguretat a mar


La instal·lació preveu una sèrie de mesures pròpies i dels seus usuaris que hauran d’afavorir la  seguretat en la pràctica dels esports nàutics:


- Verda: Navegació permesa

- Groga: Navegació amb precaució

- Vermella:  Prohibida la navegació
Actualitzades al febrer de 2024